Informacje

Większość sądów korzysta już z Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru

Od 1 lipca 2015 r. na terenie całego kraju wdrożono Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO). Już (...)

Co może wykorzystać podatnik, aby bronić się przed Fiskusem?

Kiedy fiskus wszczyna w naszej sprawie postępowanie podatkowe, nie musimy pozostawać bierni - przypomina (...)

Co to jest stalking? Policja i NASK wyjaśniają i ruszają z akcją

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, NASK i Policją ruszają z akcją informacyjną przypominającą o (...)

Temat dnia

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

fot

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Co pewien czas powraca dyskusja na temat podatku katastralnego w Polsce. W obecnej konfiguracji politycznej (...)

Nieprawdziwa przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę? Co robić?

fot

Umowa o pracę i zasady jej rozwiązywania zostały uregulowane w Kodeksie Pracy. Art. 30 § 4 przedmiotowej (...)

Tytuł egzekucyjny przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim

fot

Tytułem egzekucyjnym jest dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres nadającego się do egzekucji (...)

Porady dnia

Czy w polskim prawie istnieje pojęcie surogatki?

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Od paru lat staram się o dziecko. Niestety ostatnie badania przekreśliły moje, oraz mojego męża nadzieje na dziecko. Czy w polskim prawie uregulowane jest surogactwo?

Anulowanie długu w funduszu alimentacyjnym.

PRAWO RODZINNE

Witam serdecznie, od ponad 10 lat płacę alimenty na moje dzieci. Obecnie obydwie córki są już pełnoletnie. Przez ten okres różnie płaciłam alimenty, ale zawsze nie całość, albo w ogóle, przez co narobiły mi się długi w funduszu alimentacyjnym. Nie jestem w stanie ich spłacić. Mam ciężką

Świadczenia przedemerytalne dla likwidatora firmy.

PRAWO PRACY

Przez wiele lat prowadziłem firmę. Obecnie jestem na etapie jej likwidacji, już został złożony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreślenie firmy. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mogę się starać o świadczenia przedemerytalne?

Prawo Pracy

Rodzaje odpowiedzialności w zależności od stosunku łączącego personel medyczny z pacjentem umowa o pracę a kontrakt, umowa zlecenia

fot

W doktrynie i orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, iż dla powstania odpowiedzialności cywilnej muszą być spełnione kumulatywnie następujące przesłanki: zdarzenie wyrządzające szkodę

Czy w czasie wyjazdu służbowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

fot

Artykuł 775 kodeksu pracy wprowadza zasadę, iż pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą

Compliance a wymóg raportowania informacji pozafinansowych

fot

W ostatnim czasie Unia Europejska zaczęła zwracać coraz większą uwagę na doniosłość danych pozafinansowych firm w takich obszarach jak kwestie środowiskowe, społeczne, pracownicze, poszanowanie praw człowieka, a także przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu.

Podstawowe aspekty praktyczne stosowania przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych

fot

Co to są tzw. „zwolnienie grupowe” Odpowiedzi na tak postawione pytanie trzeba szukać w Ustawie z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 r

Prawo Rodzinne

Rozliczenia małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu nakładów i wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego na gruncie jednego z małżonków

fot

Częstym przypadkiem z jakim spotykamy się na kanwie spraw związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków jest sytuacja, w której małżonkowie wspólnie dokonują budowy budynku mieszkalnego na nieruchomości stanowiącej majątek osobisty jednego z nich.

Ustalenie ojcostwa a roszczenia z tym związane

fot

Ojcostwo mężczyzny jest ustalane ,, automatycznie” w sytuacji, kiedy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, gdyż w takiej sytuacji domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

fot

W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien odmówić przyjęcia od nupturientów oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński podlegający prawu polskiemu.

Alimenty po rozwodzie

fot

Rozwód jest zdarzeniem, które prawie zawsze wywiera wpływ na sytuację majątkową małżonków. W trakcie małżeństwa bowiem, istnieje zazwyczaj między małżonkami ustrój wspólności małżeńskiej. W skład tego majątku wchodzą dochody uzyskiwane przez oboje

Prawo w biznesie

Dostosowanie wartości nominalnej udziałów pozostałych w spółce po umorzeniu do niezmienionego kapitału zakładowego a podwyższenie kapitału zakładowego - to samo czy nie?

fot

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą podlegać umorzeniu. Umorzenie jest możliwe z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego spółki albo bez takiego obniżenia, czyli z tzw. czystego zysku.

Dla kogo zwolnienie od kosztów sądowych?

fot

Prowadzenie postępowania sądowego wiąże się z kosztami dla strony postępowania, które mogą okazać się dość wysokie.

Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

fot

Czy w przypadku wyrządzenia szkody przez komornika możemy domagać się za nią odszkodowania? Jeżeli tak to od kogo i na jakich zasadach?

Natychmiastowa wykonalność wyroku

fot

W większości przypadków decydując się na drogę sądowego dochodzenia roszczenia liczyć należy się z tym, że samo wydanie korzystnego rozstrzygnięcia (wyroku lub postanowienia) nie oznacza od razu, że druga strona zachowa się zgodnie z treścią orzeczenia i uczyni zadość naszemu

Prawo cywilne

Czy wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego złożony przez pełnomocnika może zostać nie przyjęty do rozpatrzenia z powodu braku uiszczenia opłaty skarbowej?

fot

Często zdarza się tak, że nie mamy możliwości osobiście udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po potrzebne nam wypisy aktów stanu cywilnego i w takich sytuacjach po prostu udzielamy pełnomocnictwa osobie trzeciej ażeby wniosła w naszym imieniu wniosek o sporządzenie aktów.

Kiedy pośrednik może domagać się wynagrodzenia za swoje świadczenie?

fot

Podstawowym warunkiem dla uznania ważności umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jest jej forma pisemna.

Pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych

fot

W procesie cywilnym możemy żądać ustanowienia dla nas profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, w osobie radcy prawnego lub adwokata.

Od zera do milionera - czyli jak nauczyć dziecko inwestowania (child trust fund po polsku)

fot

Umiejętność oszczędzania i inwestowania stanowi w dzisiejszych czasach jedną z najbardziej cenionych w biznesie.

Prawo administracyjne

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne - ułatwienia dla inwestorów?

fot

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) wprowadza szereg zmian w przepisach, mających na celu przyspieszenie procedur budowlanych oraz ułatwienie życia inwestorom.

Czym różni się budynek od obiektu budowlanego?

fot

Ustawa prawo budowlane szczegółowo definiuje co należy rozumieć przez obiekt budowlany, budynek, budowlę i obiekt małej architektury. Rozumienie tych pojęć jest pomocne dla osób podejmujących budowę - przede wszystkim w ustaleniu jakich formalności należy dopełnić. Co to jest

Nowe zasady Mieszkania dla młodych (MDM)

fot

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

fot

Jawność postępowania administracyjnego jest jedną z naczelnych zasad rządzących kodeksem postępowania administracyjnego. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 10 kodeksu, organy administracji pub licznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania.

Prawo karne

Utrata tytułu wykonawczego - co robić?

fot

Zasadą jest, że sąd wydaje tylko jeden tytuł wykonawczy (tj. tytuł egzekucyjny - np. wyrok, nakaz zapłaty, ugodę sądową - zaopatrzony w klauzulę wykonalności), który jest podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji.

Dla kogo zwolnienie od kosztów sądowych?

fot

Prowadzenie postępowania sądowego wiąże się z kosztami dla strony postępowania, które mogą okazać się dość wysokie.

Egzekucja komornicza z majątku wspólnego małżonków

fot

Często poruszanym zagadnieniem przez osoby pozostające w związku małżeńskim jest kwestia ochrony majątku wspólnego przed prowadzeniem egzekucji komorniczej zadłużenia współmałżonka.

Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing

fot

Występowanie w firmie zjawiska molestowania seksualnego czy mobbingu można ująć w kategorii ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Blog

Emisja obligacji wieczystych – czy potrzebna jest zgoda organu właścicielskiego

Jednym z nowych instrumentów w polskim porządku prawnym, wprowadzonych ustawą o obligacjach z dnia (...)

Nowe prawo własności przemysłowej jeszcze w tym roku

Jednym z nowych instrumentów w polskim porządku prawnym, wprowadzonych ustawą o obligacjach z dnia (...)