Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Temat dnia

Wycofanie znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding) a PIT

fot

Wycofanie znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding) a PIT

Szef KAS ostrzegł o pewnych wątpliwych podatkowo sytuacjach związanych z wycofaniem znaku towarowego (...)

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

fot

Opłaty za grunty pokryte wodami są ponoszone raz w roku, a nowa najwyższa stawka za 1 m2 za grunty (...)

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

fot

Prawo wodne przewiduje, że opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji (...)

Porady dnia

Opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

PRAWO CYWILNE

Chcę w jednym postępowaniu dochodzić zasiedzenia dwóch sąsiednich działek. Podstawa zasiedzenia jest ta sama. Wezwanym uczestnikiem będzie również ta sama osoba. Rozumiem, że w tej sytuacji mogę dochodzić obu roszczeń jednym pozwem w jednym postępowaniu. Czy w tej sytuacji wpis

Wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej

PRAWO CYWILNE

Nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Właścicielem nieruchomości, na której ma być ustanowiona służebność drogi koniecznej jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Czy podmiot Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest zobowiązany do żądania

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

PRAWO CYWILNE

Użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem mieszkalnym wygasło w związku z upływem czasu, na jaki zostało ustanowione, a użytkownik wieczysty nie złożył wniosku o przedłużenie użytkowania wieczystego. W jaki sposób można teraz uregulować stan prawny nieruchomości?

Prawo Pracy

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

fot

W najbliższym czasie rząd zaproponuje daninę solidarnościową - taką, by zamożni ludzie, najlepiej zarabiający, mogli w niewielkim stopniu zostać opodatkowani, po to, aby złożyć się na najbardziej potrzebujących.

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne

fot

Jeśli zamierzasz podpisać umowę cywilnoprawną, to dowiedz się, czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło i czy będziesz musiał opłacać ubezpieczenia społeczne.

Warunek przynależności religijnej dla zatrudnienia

fot

Wymóg określonej przynależności religijnej w celu uzyskania zatrudnienia na stanowisku pracy w kościele musi podlegać skutecznej ochronie sądowej. Wymóg ten musi być konieczny i w świetle etyki kościoła obiektywnie podyktowany charakterem bądź warunkami wykonywania danej działalności

„Konstytucja biznesu” wprowadza zmiany w ubezpieczeniach

fot

Planujesz rozpocząć działalność? 30 kwietnia 2018 r. wejdą w życie ustawy, które tworzą „Konstytucję biznesu”. Ustawy te wprowadzą zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy

Prawo Rodzinne

Rodzinna piecza zastępcza szansą na drugi dom

fot

Większe wsparcie dla rodzin, rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przekazanie ministrowi rodziny całości zadań związanych z adopcją międzynarodową oraz zmiany w organizacji ośrodków adopcyjnych

Planowana reforma prawa rodzinnego

fot

Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa rodziców do kontaktów z dzieckiem i ochrona najmłodszych przed przemocą – to podstawowe założenia reformy prawa rodzinnego, którą proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Filiacja, czyli określenie pochodzenia dziecka od określonych rodziców

fot

Do powództw o stwierdzenie pochodzenia dziecka od określonych osób zaliczają się: powództwo o ustalenie macierzyństwa, powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa, powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, powództwo o ustalenie ojcostwa oraz powództwo o unieważnienie

Dobro dziecka decydujące dla uznania obcych orzeczeń o władzy rodzicielskiej

fot

Sąd Najwyższy - w sprawie o ustalenie, czy orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu - stanął na stanowisku, że orzeczenie państwa obcego (w tej sprawie był to wyrok sądu duńskiego), którym pełnię wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem powierzono tylko jednemu

Prawo w biznesie

Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców

fot

Dzięki zasadom ogólnym w Prawie przedsiębiorców wyrażone zostały wartości, naktórych muszą się opierać relacje między biznesem i administracją. Są one dla prawa gospodarczego spoiwem. Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców wyznaczają ramy prawne prowadzenia

Transgraniczne przetwarzanie danych

fot

Istotą mechanizmu „punktu kompleksowej współpracy” jest ustanowienie jednego, konkretnego organu ochrony danych, który w pierwszym rzędzie odpowiada za nadzór nad przetwarzaniem danych przez danego administratora danych

Elektronizacja zamówień publicznych

fot

Przepisy dyrektyw UE nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w przypadku zamawiających centralnych

Sprawozdania finansowe i zmiany w KRS

fot

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będą wyłączone z obowiązku przekazywania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, sprawozdania z badania oraz odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.

Prawo cywilne

Korzystanie z prawa własności przez więźniów

fot

Nawet jeśli jedynymi środkami pieniężnymi skazanego są środki zgromadzone w „żelaznej kasie”, nie uniemożliwia to uiszczenia z nich nałożonej na niego grzywny

Ustawa 447 przyjęta przez Izbę Reprezentantów USA

fot

We wtorek podczas posiedzenia Izby Reprezentantów USA przyjęto tzw. ustawę s. 447, dotyczącą żydowskich roszczeń majątkowych.

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne

fot

Jeśli zamierzasz podpisać umowę cywilnoprawną, to dowiedz się, czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło i czy będziesz musiał opłacać ubezpieczenia społeczne.

Ustawa wdrażająca unijną dyrektywę DODO

fot

MSWiA przesłało do konsultacji projekt ustawy, która wprowadzi przepisy tzw. unijnej dyrektywy DODO. Regulacje te dotyczą przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku

Prawo administracyjne

Ustawa 447 przyjęta przez Izbę Reprezentantów USA

fot

We wtorek podczas posiedzenia Izby Reprezentantów USA przyjęto tzw. ustawę s. 447, dotyczącą żydowskich roszczeń majątkowych.

Nowe zasady ustalania taryf dla gazu ziemnego

fot

Od początku kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Energii dotyczące taryf dla gazu ziemnego, które dostosowuje dotychczasowe zasady kalkulacji taryf do potrzeb rynku oraz regulacji UE. Wprowadza również nowe rozwiązania, zachęcające obywateli do korzystania z gazu

Ustawa wdrażająca unijną dyrektywę DODO

fot

MSWiA przesłało do konsultacji projekt ustawy, która wprowadzi przepisy tzw. unijnej dyrektywy DODO. Regulacje te dotyczą przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku

Na czym polega „Dostępność+”?

fot

Jego celem jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym,

Prawo karne

Korzystanie z prawa własności przez więźniów

fot

Nawet jeśli jedynymi środkami pieniężnymi skazanego są środki zgromadzone w „żelaznej kasie”, nie uniemożliwia to uiszczenia z nich nałożonej na niego grzywny

Rząd przykręci śruby przestępcom

fot

Odstraszające kary dla złodziei i oszustów, walka z przestępstwami finansowymi, bezwzględne ściganie lichwiarzy i nieuczciwych windykatorów, ochrona praw pracowniczych, a także zaostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa, jak rozboje, gwałty i zabójstwa – to najważniejsze

Ustawa wdrażająca unijną dyrektywę DODO

fot

MSWiA przesłało do konsultacji projekt ustawy, która wprowadzi przepisy tzw. unijnej dyrektywy DODO. Regulacje te dotyczą przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku

Zakaz ekstradycji tylko dla własnych obywateli

fot

Państwo członkowskie UE nie jest zobowiązane do umożliwienia każdemu obywatelowi Unii przemieszczającemu się przez jego terytorium skorzystania z zakazu ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, z którego korzystają jego właśni obywatele. Jednak przed przeprowadzeniem ekstradycji tego

Blog

Śmierć przedsiębiorcy nie zakończy bytu przedsiębiorstwa –

To już ostatni z cyklu wpisów wprowadzających w temat zarządu sukcesyjnego. Dziś słów kilka o (...)

Śmierć przedsiębiorcy nie zakończy istnienia przedsiębiorstwa

To już ostatni z cyklu wpisów wprowadzających w temat zarządu sukcesyjnego. Dziś słów kilka o (...)

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika