Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Temat dnia

Jak rozliczać się z podatku od nieruchomości?

fot

Jak rozliczać się z podatku od nieruchomości?

Każdy posiadacz domu, działki budowlanej, czy też lokalu użytkowego bądź mieszkania będącego (...)

Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć - możesz zrzec się dziedziczenia

fot

Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu to (...)

Które osoby fizyczne mogą zbankrutować?

fot

Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych ma prawo ogłosić (...)

Porady dnia

Jak należy sformułować wniosek do sądu o wydanie odpisu wyroku? Jakie należy w związku z tym ponieść koszty i w jakiej formie?

PRAWO PRACY

Wyrok w mojej sprawie dotyczący rozwodu uprawomocnił się. Jak należy sformułować wniosek do sądu o wydanie odpisu wyroku? Jakie należy w związku z tym ponieść koszty i w jakiej formie (przelew, znaczki skarbowe)?

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

PRAWO PRACY

Lokator ma już wyrok eksmisyjny i teraz przestał płacić odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Jak go teraz pozwac do sadu o ta zapłate, Czy wysłać mu najpierw wezwanie żeby w terminie 7 dni zapłacil i zastrzec że jeżeli nie zaplaci to skieruje sprawe do sądu?

Okazanie dokumentów policjantowi

PRAWO ADMINISTRACYJNE

W czasie kontroli drogowej policjant okazuje w sposób czytelny dokumenty, natomiast nie daje ich do ręki celem sprawdzenia. Kontrolowany natomiast musi przekazać dokumenty policjantowi. Moim zdaniem jest różnica pomiędzy okazaniem a przekazaniem dokumentów. Kodeks drogowy tego

Prawo Pracy

W jakim trybie i w jakiej formie powinno być wypłacane pracownikowi wynagrodzenie?

fot

Wypłata wynagrodzenia powinna być dokonana w formie pieniężnej. Jednak wyjątkowo dopuszczalne jest ale tylko częściowo wypłacanie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna. Warunkiem jednak jest by taką możliwość przewidywały ustawowe przepisy prawa pracy lub układy zbiorowe pracy.

Jak uzyskać rentę i emeryturę przyznawaną w szczególnym trybie?

fot

Renta z tytułu niezdolności do pracy, emerytura, renta rodzinna są świadczeniami z ubezpieczenia społecznego, które są przysługują po spełnieniu określonych przesłanek. Podstawową przesłanką jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu z określonego tytułu np umowy o pracę. Ustawodawca

Urlop wypoczynkowy - nabycie uprawnień przez pracownika, wymiar urlopu, zasady jego udzielania

fot

Urlop wypoczynkowy to wolny od pracy okres czasu do wykorzystania w ciągu roku, przeznaczony na wypoczynek pracownika - regenerację sił, relaks fizyczny i psychiczny. Urlop wypoczynkowy jest płatny i przysługuje niezależnie od rodzaju zawartej umowy zawartej z pracownikiem.

Czy osoba odbywająca staż może wykonywać obowiązki pracownika przebywającego na urlopie?

Prawo Rodzinne

Alimenty od dziadków

Pojęcie obowiązku alimentacyjnego, zostało określone w art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jako obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Dalej wskazano, że obciąża on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Kiedy możliwe

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

fot

Sąd opiekuńczy może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu. Jest to jedyna przesłanka warunkująca możliwość takiego sądowego ograniczenia władzy rodzicielskiej w czasie. Mamy z nią do czynienia w każdym przypadku, gdy rodzic nie zajmuje

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

fot

Cudzoziemiec pragnący wejść w związek małżeński przed polskim organem - zarówno przy małżeństwie cywilnym (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego), jak i przy małżeństwie konkordatowym (kościelnym) - zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów. Jeśli

Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

fot

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci?  Alimenty na pełnoletnie dziecko uczące się/nieuczące się Kiedy rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego Co nie powoduje ustania obowiązku alimentacyjnego?  Kto może wystąpić z pozwem o alimenty na rzecz dziecka?  Od

Prawo w biznesie

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

fot

Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich, oprócz oddłużenia upadłego, ma na celu także w pewnym zakresie zaspokoić wierzycieli. Prowadzone jest według przepisów o postępowaniu upadłościowym, gdzie ureglowane jest odrębnie. . Wniosek składa się do sądu powszechnego.

Spółka cywilna a upadłość

fot

Spółka cywilna, jako umowa prawa cywilnego między wspólnikami będącymi co do zasady przedsiębiorcami, nie ma zdolności upadłościowej. Polski system prawa odmawia jej statusu przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są jednak jej wspólnicy i oni mają zdolność upadłościową.

Uznanie długu przez dłużnika

Spółka komandytowa w stadium wstępnym

fot

Zawiązanie spółki komandytowej następuje w drodze zawarcia umowy pomiędzy jej uczestnikami, spółka zaś jako odrębny podmiot powstaje z chwilą wpisu do właściwego rejestru. Ustawodawca w wąskim zakresie uregulował kwestie dotyczące spółki komandytowej w fazie przygotowawczej.

Prawo cywilne

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

fot

Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich, oprócz oddłużenia upadłego, ma na celu także w pewnym zakresie zaspokoić wierzycieli. Prowadzone jest według przepisów o postępowaniu upadłościowym, gdzie ureglowane jest odrębnie. . Wniosek składa się do sądu powszechnego.

Znowelizowanie dokumentów – w prawie cywilnymi i procedurze cywilnej.

Udzielanie pożyczek konsumenckich w świetle ustawy o kredycie konsumenckim

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody, a wysokość należnego odszkodowania.

Prawo administracyjne

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

fot

Cudzoziemiec pragnący wejść w związek małżeński przed polskim organem - zarówno przy małżeństwie cywilnym (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego), jak i przy małżeństwie konkordatowym (kościelnym) - zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów. Jeśli

Kiedy można budować w granicy ?

fot

Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kiedy możesz budować w granicy? Jak przepisy prawne regulują tę kwestię? Zapraszamy

Kto podlega karze za jazdę w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środka odurzającego?

fot

Fakt, że jazda po pijanemu jest surowo karana, to każdy wie; jednak już mniej osób zdaje sobie sprawę, iż również inne specyfiki spożyte zanim zasiądzie się za kierownicą mogą być przyczyną takiego samego wyroku sądu karnego. Art. 178a Kodeksu karnego przewiduje, iż każdy

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

fot

Od 13 października 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 1 stycznia 2008 roku została ona istotnie znowelizowana, tak aby ten sposób nabywania własności nieruchomości był bardziej dostępny

Prawo karne

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

fot

Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich, oprócz oddłużenia upadłego, ma na celu także w pewnym zakresie zaspokoić wierzycieli. Prowadzone jest według przepisów o postępowaniu upadłościowym, gdzie ureglowane jest odrębnie. . Wniosek składa się do sądu powszechnego.

Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

fot

W procesie karnym apelacja, podobnie jak zażalenie należy do środków odwoławczych. Przysługuje ona stronom od wyroku sądu pierwszej instancji. Strona może zaskarżyć dany wyrok w całości lub w części (można także zaskarżyć samo uzasadnienie orzeczenia). Ważne jest to, że strona

Wniosek o wyłączenie sędziego – aspekty praktyczne

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

fot

Sąd opiekuńczy może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu. Jest to jedyna przesłanka warunkująca możliwość takiego sądowego ograniczenia władzy rodzicielskiej w czasie. Mamy z nią do czynienia w każdym przypadku, gdy rodzic nie zajmuje

Blog

Czy to PIT? Czy to składka ZUS? Nie! To Superpodatek. Nadchodzi rewolucja

To już prawie pewne – rząd http://cialisonline-storeedtop.com/\ viagra natural para hombres\ (...)

„Jak żyć z… JPK”– zapraszamy na webinarium!

To już prawie pewne – rząd http://cialisonline-storeedtop.com/\ viagra natural para hombres\ (...)

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika