Informacje

Druzgocący raport NIK. Polska nie jest państwem bezpiecznym

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli dotyczącej bezpieczeństwa cybernetycznego Polski. (...)

Praca komorników sądowych opodatkowane podatkiem VAT

Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której uznał wykonywane przez komorników sądowych (...)

Zmiany w prawie po zniesieniu procedury nadmiernego deficytu

Polityka fiskalna po zakończeniu procedury nadmiernego deficytu. Rekomendacje Komisji Europejskie – (...)

Temat dnia

Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

fot

Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

Czy w przypadku wyrządzenia szkody przez komornika możemy domagać się za nią odszkodowania? Jeżeli (...)

Natychmiastowa wykonalność wyroku

fot

W większości przypadków decydując się na drogę sądowego dochodzenia roszczenia liczyć należy (...)

Czy w czasie wyjazdu służbowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

fot

Artykuł 775 kodeksu pracy wprowadza zasadę, iż pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy (...)

Porady dnia

Informacje na temat spółki z o.o.

PRAWO SPÓŁEK

Czy mógłbym Państwa prosić o przygotowanie dla mnie informacji dotyczących odpowiedzialności, oraz jakie korzyści przynosi półka z o.o. ?

Czy pracodawca ma prawo odmówić mi urlopu wychowawczego po urlopie macierzyńskim?

PRAWO PRACY

Cztery miesiące temu urodziłam dziecko. Przez ten czas przebywałam na urlopie macierzyńskim. Czy pracodawca ma prawo odmówić mi urlopu wychowawczego który chce wziąć zaraz po urlopie macierzyńskim?

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

PRAWO CYWILNE

Mój mąż bez mojej zgody zamontował kamery w naszym domu. Dowiedziałam się o tym przypadkiem, korzystając z komputera mojego męża natknęłam się na nagrania. Co mogę zrobić w sytuacji, kiedy bez mojej zgody mój mąż mnie nagrywał?

Prawo Pracy

Compliance a wymóg raportowania informacji pozafinansowych

fot

W ostatnim czasie Unia Europejska zaczęła zwracać coraz większą uwagę na doniosłość danych pozafinansowych firm w takich obszarach jak kwestie środowiskowe, społeczne, pracownicze, poszanowanie praw człowieka, a także przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu.

Podstawowe aspekty praktyczne stosowania przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych

fot

Co to są tzw. „zwolnienie grupowe” Odpowiedzi na tak postawione pytanie trzeba szukać w Ustawie z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 r

Zasiłek dla bezrobotnych - komu przysługuje 2015

fot

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie jest taka sama dla wszystkich osób, którym przysługuje prawo do tego zasiłku. Kwota zależna jest od stażu pracy uprawnionego. Sprawdź, jak oblicza się wysokość zasiłku.

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

fot

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta w treści samej umowy o pracę jak również w osobnym dokumencie.

Prawo Rodzinne

Rozliczenia małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu nakładów i wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego na gruncie jednego z małżonków

fot

Częstym przypadkiem z jakim spotykamy się na kanwie spraw związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków jest sytuacja, w której małżonkowie wspólnie dokonują budowy budynku mieszkalnego na nieruchomości stanowiącej majątek osobisty jednego z nich.

Ustalenie ojcostwa a roszczenia z tym związane

fot

Ojcostwo mężczyzny jest ustalane ,, automatycznie” w sytuacji, kiedy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, gdyż w takiej sytuacji domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

fot

W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien odmówić przyjęcia od nupturientów oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński podlegający prawu polskiemu.

Alimenty po rozwodzie

fot

Rozwód jest zdarzeniem, które prawie zawsze wywiera wpływ na sytuację majątkową małżonków. W trakcie małżeństwa bowiem, istnieje zazwyczaj między małżonkami ustrój wspólności małżeńskiej. W skład tego majątku wchodzą dochody uzyskiwane przez oboje

Prawo w biznesie

Bieg terminu określonego w art. 401 § 1 - Wyrok SN z 9.1.2015 r., V CSK 180/14

fot

Dla sposobu obliczenia terminu określonego w art. 401 § 1 KSH należy stosować reguły przewidziane w art. 111 KC w zw. z art. 2 KSH, skoro z przepisów KSH nie wynika nic innego.

Uchwała SN z 30.1.2015 r. (III CZP 34/14) - Co z kwestią dopuszczalności ustanowienia prokury niewłaściwej

fot

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu”.

Od zera do milionera - czyli jak nauczyć dziecko inwestowania (child trust fund po polsku)

fot

Umiejętność oszczędzania i inwestowania stanowi w dzisiejszych czasach jedną z najbardziej cenionych w biznesie.

Doręczanie korespondencji sądowej w sprawach cywilnych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na adres wskazany w CEDIG, jako adres do doręczeń

fot

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego, strona inicjująca postępowanie sądowe obowiązana jest zawrzeć określone informacje w piśmie wszczynającym postępowanie.

Prawo cywilne

Od zera do milionera - czyli jak nauczyć dziecko inwestowania (child trust fund po polsku)

fot

Umiejętność oszczędzania i inwestowania stanowi w dzisiejszych czasach jedną z najbardziej cenionych w biznesie.

Doręczanie korespondencji sądowej w sprawach cywilnych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na adres wskazany w CEDIG, jako adres do doręczeń

fot

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego, strona inicjująca postępowanie sądowe obowiązana jest zawrzeć określone informacje w piśmie wszczynającym postępowanie.

Uprawnienia pasażerów w razie opóźnienia lotu odbywającego się na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej

fot

Planując podróż wiele osób jako środek transportu wybiera samolot. Bilety lotnicze są coraz tańsze, przewoźnicy prześcigają się w tworzeniu coraz to atrakcyjniejszych ofert promocyjnych na konkretne połączenia lotnicze.

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

fot

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta w treści samej umowy o pracę jak również w osobnym dokumencie.

Prawo administracyjne

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne - ułatwienia dla inwestorów?

fot

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) wprowadza szereg zmian w przepisach, mających na celu przyspieszenie procedur budowlanych oraz ułatwienie życia inwestorom.

Czym różni się budynek od obiektu budowlanego?

fot

Ustawa prawo budowlane szczegółowo definiuje co należy rozumieć przez obiekt budowlany, budynek, budowlę i obiekt małej architektury. Rozumienie tych pojęć jest pomocne dla osób podejmujących budowę - przede wszystkim w ustaleniu jakich formalności należy dopełnić. Co to jest

Nowe zasady Mieszkania dla młodych (MDM)

fot

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

fot

Jawność postępowania administracyjnego jest jedną z naczelnych zasad rządzących kodeksem postępowania administracyjnego. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 10 kodeksu, organy administracji pub licznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania.

Prawo karne

Egzekucja komornicza z majątku wspólnego małżonków

fot

Często poruszanym zagadnieniem przez osoby pozostające w związku małżeńskim jest kwestia ochrony majątku wspólnego przed prowadzeniem egzekucji komorniczej zadłużenia współmałżonka.

Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing

fot

Występowanie w firmie zjawiska molestowania seksualnego czy mobbingu można ująć w kategorii ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uprawnienie świadka do żądania zwrotu wydatków związanych ze stawiennictwem do sądu

fot

Zgodnie z treścią art. 277 Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Dz. U. Nr 43, poz.296 ze zm. - dalej k.p.c.) świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku.

Kiedy lekarz jest obowiązany wezwać Policję w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi?

Jak powinien zachować się lekarz, gdy ma do czynienia z pacjentem co do którego zachodzi podejrzenie, że popełnił przestępstwo lub padł ofiarą przestępstwa. W jakich przypadkach ciąży na nim prawny obowiązek zawiadomienia Policji?

Blog

Od 1 stycznia 2016 r. prokurent odpowiedzialny za niezgłoszenie wniosku

9 czerwca 2015 r. Prezydent podpisał ustawę prawo restrukturyzacyjne, która wejdzie w życie z dniem (...)

Rekrutacja w dziale podatkowym!

9 czerwca 2015 r. Prezydent podpisał ustawę prawo restrukturyzacyjne, która wejdzie w życie z dniem (...)