Informacje

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nowe regulacje

Sejm uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, która zastąpi rozwiązania obowiązujące od 1997 (...)

Zaostrzenie przepisów drogowych już przynosi efekty. MSW zadowolone

Nowe przepisy, umożliwiające odebranie prawa jazdy na 3 miesiące piratom drogowym, weszły w życie (...)

Zmiany przepisów na rynkach rolnych. Rząd przyjął projekty ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych (...)

Temat dnia

Reguły incoterms a kwestia jurysdykcji w przypadku zaistnienia sporu na terenie państw członkowskich unii europejskiej

fot

Reguły incoterms a kwestia jurysdykcji w przypadku zaistnienia sporu na terenie państw członkowskich unii europejskiej

W pierwszej kolejności rozważania należy rozpocząć od wyjaśnienia, czym są reguły International (...)

Zmiany związane z wejściem w życie Prawa restrukturyzacyjnego

fot

Aktualnie trwają wzmożone prace nad ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, która wejść (...)

Powołanie pełnomocnika przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie do reprezentowania spółki w umowach i sporach z członkami zarządu

fot

Zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji spółkę kapitałową reprezentuje zarząd, którego (...)

Porady dnia

Czy Urząd Skarbowy ma prawo zająć mi konto za niepłacony abonament RTV?

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Urząd skarbowy zajął mi konto za niezapłacony abonament RTV. Rozumiem że sprawę do urzędu przesłała Poczta Polska. Czy Urząd Skarbowy ma prawo do zajęcia mi konta za niezapłacony abonament?

Procedury ustanowienia hipoteki.

PRAWO CYWILNE

Witam serdecznie, bardzo proszę o opisanie jakie są procedury podczas ustanowienia hipoteki.

Czy ojciec może domagać się alimentów na siebie?

PRAWO RODZINNE

Mam problem z moim ojcem. Posiada on ogromne długi, które już teraz ciężko mu spłacić. Wysokie raty kredytu pożerają jego zarobione pieniądze. Cały czas narzeka że nie starcza ma pieniędzy na nic. Nie chcę brać odpowiedzialności za jego długi. Obawiam się że może zażądać alimentów

Prawo Pracy

Dodatek energetyczny - jak otrzymać świadczenie w 2015 roku?

fot

Dodatek energetyczny przysługuje osobom pobierającym już dodatek mieszkaniowy. Świadczenie ma na celu częściową rekompensatę wydatków na energię elektryczną.

Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing

fot

Występowanie w firmie zjawiska molestowania seksualnego czy mobbingu można ująć w kategorii ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wszystko o zwolnieniach lekarskich

fot

Zimowa aura oprócz niewątpliwie przyjemnych skojarzeń ze Świętami i wyjazdami w góry, wiąże się niestety również z częstszymi wizytami u lekarza i zachorowaniami. Nie pozostaje to bez wpływu na możliwość świadczenia pracy w tym okresie. Niniejszy artykuł zwiera niezbędne

Kto może przejść na emeryturę pomostową?

fot

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje większość przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Ustawa ta określa m.in. warunki nabywania i utraty prawa do emerytur i rekompensat przez niektórych pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach

Prawo Rodzinne

Rozliczenia małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu nakładów i wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego na gruncie jednego z małżonków

fot

Częstym przypadkiem z jakim spotykamy się na kanwie spraw związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków jest sytuacja, w której małżonkowie wspólnie dokonują budowy budynku mieszkalnego na nieruchomości stanowiącej majątek osobisty jednego z nich.

Ustalenie ojcostwa a roszczenia z tym związane

fot

Ojcostwo mężczyzny jest ustalane ,, automatycznie” w sytuacji, kiedy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, gdyż w takiej sytuacji domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

fot

W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien odmówić przyjęcia od nupturientów oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński podlegający prawu polskiemu.

Alimenty po rozwodzie

fot

Rozwód jest zdarzeniem, które prawie zawsze wywiera wpływ na sytuację majątkową małżonków. W trakcie małżeństwa bowiem, istnieje zazwyczaj między małżonkami ustrój wspólności małżeńskiej. W skład tego majątku wchodzą dochody uzyskiwane przez oboje

Prawo w biznesie

Egzekucja komornicza z majątku wspólnego małżonków

fot

Często poruszanym zagadnieniem przez osoby pozostające w związku małżeńskim jest kwestia ochrony majątku wspólnego przed prowadzeniem egzekucji komorniczej zadłużenia współmałżonka.

Jak ustalić, czy i kiedy doszło do drugiej strony oświadczenie woli, gdy nie odbiera korespondencji?

fot

Z nielicznymi wyjątkami, każdemu przedsiębiorcy zdarzyło się, że kontrahent, a zwłaszcza dłużnik, nie odbierał korespondencji.

Zakaz anatocyzmu, a faktyczna możliwość uiszczenia odsetek od zaległych odsetek

fot

Prawa uboczne odróżniamy ze względu na zależność powstania lub treść tego prawa od prawa głównego, natomiast świadczenie główne z uwagi na cel, jaki spełniają w danym stosunku zobowiązaniowym.

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy

fot

Organem właścicielskim w spółce akcyjnej jest walne zgromadzenie akcjonariuszy. Jako organ, na którym reprezentowani są inwestorzy oraz kapitał zakładowy spółki, podejmuje decyzje wytyczające kierunki jej rozwoju, kreujące jej przyszłość.

Prawo cywilne

Reklamacja obuwia - u sprzedawcy czy u producenta?

fot

Problem reklamacji obuwia jest chyba jednym z najczęstszych dylematów przeciętnego konsumenta, a raczej przeciętnej konsumentki. Co można zrobić gdy nasze buty wkrótce po zakupie się rozkleją? Odbarwią? Paski naciągną tak, że nie będzie można w nich chodzić? Na jakiej podstawie

Jak ustalić, czy i kiedy doszło do drugiej strony oświadczenie woli, gdy nie odbiera korespondencji?

fot

Z nielicznymi wyjątkami, każdemu przedsiębiorcy zdarzyło się, że kontrahent, a zwłaszcza dłużnik, nie odbierał korespondencji.

Zakaz anatocyzmu, a faktyczna możliwość uiszczenia odsetek od zaległych odsetek

fot

Prawa uboczne odróżniamy ze względu na zależność powstania lub treść tego prawa od prawa głównego, natomiast świadczenie główne z uwagi na cel, jaki spełniają w danym stosunku zobowiązaniowym.

Nowy taryfikator kar dla spółek publicznych

fot

Emitenci akcji dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu w ramach krajowego rynku zorganizowanego przygotowują się aktualnie na nadejście rewolucji w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, którą przyniesie Rozporządzenie MAR oraz Dyrektywa MAD.

Prawo administracyjne

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne - ułatwienia dla inwestorów?

fot

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) wprowadza szereg zmian w przepisach, mających na celu przyspieszenie procedur budowlanych oraz ułatwienie życia inwestorom.

Czym różni się budynek od obiektu budowlanego?

fot

Ustawa prawo budowlane szczegółowo definiuje co należy rozumieć przez obiekt budowlany, budynek, budowlę i obiekt małej architektury. Rozumienie tych pojęć jest pomocne dla osób podejmujących budowę - przede wszystkim w ustaleniu jakich formalności należy dopełnić. Co to jest

Nowe zasady Mieszkania dla młodych (MDM)

fot

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

fot

Jawność postępowania administracyjnego jest jedną z naczelnych zasad rządzących kodeksem postępowania administracyjnego. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 10 kodeksu, organy administracji pub licznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania.

Prawo karne

Egzekucja komornicza z majątku wspólnego małżonków

fot

Często poruszanym zagadnieniem przez osoby pozostające w związku małżeńskim jest kwestia ochrony majątku wspólnego przed prowadzeniem egzekucji komorniczej zadłużenia współmałżonka.

Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing

fot

Występowanie w firmie zjawiska molestowania seksualnego czy mobbingu można ująć w kategorii ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uprawnienie świadka do żądania zwrotu wydatków związanych ze stawiennictwem do sądu

fot

Zgodnie z treścią art. 277 Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Dz. U. Nr 43, poz.296 ze zm. - dalej k.p.c.) świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku.

Kiedy lekarz jest obowiązany wezwać Policję w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi?

Jak powinien zachować się lekarz, gdy ma do czynienia z pacjentem co do którego zachodzi podejrzenie, że popełnił przestępstwo lub padł ofiarą przestępstwa. W jakich przypadkach ciąży na nim prawny obowiązek zawiadomienia Policji?

Blog

Gmina nie może dowolnie ustalać sztywnych stawek za korzystanie

Gmina, jako właściciel bądź zarządca mienia komunalnego, często występuje w obrocie gospodarczym (...)

Potencjalna wada produktu pozwala uznać za wadliwe wszystkie produkty

Gmina, jako właściciel bądź zarządca mienia komunalnego, często występuje w obrocie gospodarczym (...)