Informacje

Poszkodowani w wyniku zdarzeń komunikacyjnych bez ochrony UOKiK

fot

Poszkodowani w wyniku zdarzeń komunikacyjnych zostaną wyłączeni spod konsumenckiej ochrony UOKiK (...)

Świadczenie rodzinne od gminy

fot

Samorządy mogą już ustanawiać własne świadczenie rodzinne. Same decydują o jego wysokości, kryteriach, (...)

Prezydent ws. systemu kwotowego dot. uchodźców

fot

Prezydent Andrzej Duda oświadczył we wtorek w Krynicy, że nie zgadza się z narzucaniem państwom (...)

Temat dnia

Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym (...)

Jak odpowiednio zabezpieczyć się przy współpracy z kontrahentem zagranicznym?

Co raz więcej polskich przedsiębiorców rozpoczyna współpracę z kontrahentami zagranicznymi. (...)

Jakie możliwości egzekucji kontaktów z małoletnim dzieckiem przewidują przepisy prawa? Postanowienie o zagrożeniu nakazania oznaczonej sumy pieniężnej

Bardzo często nawet uzyskanie sądowego rozstrzygnięcia regulującego sposób kontaktów (...)

Porady dnia

Muszę się stawić przed komisją alkoholową.

PRAWO KARNE

Mam się stawić przed komisją do sprawa alkoholowych. Wszystko przez moją żonę, po jednej z kłótni zadzwoniła Ona na policję. Dodatkowo nakłamała policji o tym że nadużywam alkoholu, co nie jest prawdą. Czy muszą się stawić przed taką komisją?

Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

PRAWO PRACY

Dostałem wypowiedzenie pracy, uzasadnieniem według mojego pracodawcy, było to że likwiduje moje stanowisko pracy. Miesiąc po moim zwolnieniu dostałem informację od mojego znajomego który pracował ze mną w tej samej firmie że jednak znowu poszukują pracownika na moje stanowisko... co mogę

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

PRAWO CYWILNE

Wypowiedziałam umowę człowiekowi któremu wynajmuję mieszkanie. Dałam mu do podpisania nową umowę na której widnieje podwyższony czynsz. Niestety lokator, ani nie chce podpisać nowej umowy, ani nie chce się wyprowadzić. Co moge w takiej sytuacji zrobić?

Prawo Pracy

Świadectwo pracy za pracę w Niemczech

fot

Kiedy w Niemczech można żądać od pracodawcy wystawienia lepszego świadectwa pracy? Po zakończeniu stosunku pracy, pracownik ma prawo do uzyskania świadectwa pracy. Nie zawsze otrzymane świadectwo jest jednak sformułowane po jego myśli. Negatywne sformułowania lub co gorsza stwierdzenia nieprawdziwe,

Czy pracownikowi zajmującemu kierownicze stanowisko przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Zgodnie z art. 1514 kodeksu pracy, pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy.

W trakcie mijającego lata, dochodziło do sytuacji, kiedy w znacznej części zakładów pracy z uwagi na ograniczenia w dostawie prądu lub też z powodu występujących fal upałów, dochodziło do ingerencji w zakres codziennych obowiązków pracowników poprzez brak możliwości

Problematyka dyżuru pracowniczego

fot

Zgodnie z art. 1515 § 1 kodeksu pracy ( zwany dalej w skrócie ,,K.P.”) dyżur rozumiany jest, jako okres pozostawania pracownika w gotowości do świadczenia pracy poza normalnymi godzinami pracy w miejscu pracy lub w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę

Prawo Rodzinne

Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

Zgodnie z art. 28 (1) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.             Prawo do korzystania

Nierówne udziały przy podziale majątku małżonków

Co do zasady, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej małżonkowie posiadają równe udziały w majątku wspólnym, zgromadzonym podczas trwania małżeństwa, niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Zasada równych

Jakie możliwości egzekucji kontaktów z małoletnim dzieckiem przewidują przepisy prawa? Wniosek o nakazanie zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej

Orzekanie o nakazaniu zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej stanowi drugi etap postępowania mającego na celu doprowadzenie do należytego wykonywania obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, które wynikają z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem.

Rozliczenia małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu nakładów i wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego na gruncie jednego z małżonków

fot

Częstym przypadkiem z jakim spotykamy się na kanwie spraw związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków jest sytuacja, w której małżonkowie wspólnie dokonują budowy budynku mieszkalnego na nieruchomości stanowiącej majątek osobisty jednego z nich.

Prawo w biznesie

UOKiK może nałożyć karę za niedozwolone porozumienie zawarte przez podwładnego

Przepisy prawa antymonopolowego zawierają zakaz zawierania porozumień eliminujących, ograniczających lub w inny sposób naruszających konkurencję na rynku właściwym. Takie porozumienie może być zawarte w dowolnej formie również przez pracowników działających w imieniu

Zarachowanie zapłaty - jak zaliczyć wpłatę dłużnika, która nie starcza na pokrycie wszystkich długów?

fot

Gdy dłużnik ma kilka zobowiązań wobec tego samego wierzyciela, istotną kwestią jest okoliczność, na który z długów zaliczyć dokonaną przez dłużnika wpłatę (np. ratę), która nie wystarcza na pokrycie wszystkich należności.

Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela

fot

Instytucja potrącenia, zawarta w art. 498 i nast. k.c., określana jest także jako kompensata albo kompensacja.

Nazwa rodzajowa jako element znaku towarowego korzysta ze słabszej ochrony: na przykładzie orzeczenia SA w Warszawie

fot

Znakiem towarowym może być wyłącznie oznaczenie, do używania którego można przyznać prawo wyłączne tylko jednemu podmiotowi przy jednoczesnym zachowaniu prawa swobodnego dostępu innym uczestnikom obrotu gospodarczego do oznaczeń ogólnoinformujących o nazwie lub cechach towarów

Prawo cywilne

Faktoring - narzędzie służące do poprawy płynności finansowej firmy

fot

W polskiej praktyce gospodarczej coraz częściej spotykamy się z narzędziami służącymi poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw.

Zarachowanie zapłaty - jak zaliczyć wpłatę dłużnika, która nie starcza na pokrycie wszystkich długów?

fot

Gdy dłużnik ma kilka zobowiązań wobec tego samego wierzyciela, istotną kwestią jest okoliczność, na który z długów zaliczyć dokonaną przez dłużnika wpłatę (np. ratę), która nie wystarcza na pokrycie wszystkich należności.

Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

fot

Praktyka transakcyjna angażująca podmioty zagraniczne mierzy się z trudnością, jaką jest uzyskanie odpowiednich pełnomocnictw.

Nieprawdziwa przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę? Co robić?

fot

Umowa o pracę i zasady jej rozwiązywania zostały uregulowane w Kodeksie Pracy. Art. 30 § 4 przedmiotowej regulacji wskazuje, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna

Prawo administracyjne

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne - ułatwienia dla inwestorów?

fot

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) wprowadza szereg zmian w przepisach, mających na celu przyspieszenie procedur budowlanych oraz ułatwienie życia inwestorom.

Czym różni się budynek od obiektu budowlanego?

fot

Ustawa prawo budowlane szczegółowo definiuje co należy rozumieć przez obiekt budowlany, budynek, budowlę i obiekt małej architektury. Rozumienie tych pojęć jest pomocne dla osób podejmujących budowę - przede wszystkim w ustaleniu jakich formalności należy dopełnić. Co to jest

Nowe zasady Mieszkania dla młodych (MDM)

fot

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

fot

Jawność postępowania administracyjnego jest jedną z naczelnych zasad rządzących kodeksem postępowania administracyjnego. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 10 kodeksu, organy administracji pub licznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania.

Prawo karne

Utrata tytułu wykonawczego - co robić?

fot

Zasadą jest, że sąd wydaje tylko jeden tytuł wykonawczy (tj. tytuł egzekucyjny - np. wyrok, nakaz zapłaty, ugodę sądową - zaopatrzony w klauzulę wykonalności), który jest podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji.

Dla kogo zwolnienie od kosztów sądowych?

fot

Prowadzenie postępowania sądowego wiąże się z kosztami dla strony postępowania, które mogą okazać się dość wysokie.

Egzekucja komornicza z majątku wspólnego małżonków

fot

Często poruszanym zagadnieniem przez osoby pozostające w związku małżeńskim jest kwestia ochrony majątku wspólnego przed prowadzeniem egzekucji komorniczej zadłużenia współmałżonka.

Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing

fot

Występowanie w firmie zjawiska molestowania seksualnego czy mobbingu można ująć w kategorii ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Blog

Rewolucja w umowach na czas określony już za 6 miesięcy

5 sierpnia Prezydent podpisał ustawę nowelizującą kodeks pracy, która śmiało można powiedzieć (...)

Nadchodzą rewolucyjne zmiany w prawie pracy

5 sierpnia Prezydent podpisał ustawę nowelizującą kodeks pracy, która śmiało można powiedzieć (...)