Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Najniższa krajowa 2016 - ile wynosi?

30.07.2016
www.sxc.hu/malloq
(fot. www.sxc.hu/malloq)

Od 1 stycznia 2016 roku najniższa krajowa wynosi 1850 brutto. Płaca minimalna w 2016 wzrosła więc o 100 zł brutto w stosunku do płacy z roku 2015, która wynosiła 1750 zł brutto.

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 dawało to kwotę 1400 zł brutto, w 2016 - 1480 zł brutto).

Zobacz także, ile wyniosła średnia krajowa w 2014 roku.

Ile zyska pracownik?

W 2016 najniższa krajowa netto wyniesie 1355 zł, a więc o 68,04 zł więcej niż w 2015. W skali roku zarobki pracownika wzrosną o 826, 08 zł. Poniżej zestawienie uwzględniające zarobki osoby, która podejmuje pierwszą pracę.

NAJNIŻSZA KRAJOWA

Okres

Wysokość brutto

Wysokość netto

2014

1680 zł (w pierwszym roku pracy 80% - 1344 zł)

1242,20 zł (w pierwszym roku pracy 80% - 993,76 zł)

2015

1750 zł (w pierwszym roku pracy 80% - 1400 zł)

1286,16 zł (w pierwszym roku pracy 80% - 1028,93 zł)

2016 1850 zł (w pierwszym roku pracy 80% - 1480 zł 1355 zł (w pierwszym roku pracy 80% - 1084 zł) Co wlicza się do najniższej krajowej?

Należy mieć na uwadze, że przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę trzeba uwzględnić także inne przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia. Należą do nich prowizje i premie, dodatki za staż pracy, funkcyjne oraz za warunki pracy. Wyłączeniu z wynagrodzenia minimalnego podlegają natomiast nagrody jubileuszowe, odprawy z tytułu emerytury lub renty oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Nadal panuje spór co do wyliczania do wynagrodzenia zasadniczego dodatku z tytułu pracy w porze nocnej.

NAJNIŻSZA KRAJOWA

Obejmuje

Nie obejmuje

wynagrodzenie zasadnicze

nagroda jubileuszowa

prowizje i premie

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy

dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

dodatek za pracę w porze nocnej*

* - kwestia sporna

Wzrost kosztów zatrudnienia

Wyższa płaca minimalna to również wyższe koszty całkowite dla pracodawcy. W 2016 roku wzrosną one o 84,53 zł, czyli w skali roku pracodawca poniesie koszty wyższe o 1014,36 zł na jednego pracownika. Poniżej szczegółowe zestawienie.

NAJNIŻSZA KRAJOWA – KOSZTY PRACODAWCY

 

2014

2015

2016

wynagrodzenie brutto

1680 zł

1750 zł

1850 zł

składki ubezpieczeniowe

305,59 zł

318,33 zł

334,11 zł

Fundusz Pracy i Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

 

42,84 zł

 

44,36 zł

47,18 zł 

łącznie

2028,43 zł

2112,96 zł

2231,29

Zwiększenie wynagrodzenia minimalnego wpływa na na świadczenia należne pracownikowi z tytułu oraz inne czynniki. m.in.:

  1. dodatek za pracę w porze nocnej (20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę);
  2. minimalna wysokości wynagrodzenia za czas przestoju w prac (100% minimalnego wynagrodzenia za pracę);
  3. wysokość odszkodowania, którego może dochodzić pracownik z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu lub mobbingu (100% minimalnego wynagrodzenia za pracę);
  4. maksymalna wysokości odprawy z tytułu zwolnienia grupowego bądź zwolnienia indywidualnego wyłącznie z przyczyn nie leżących po stronie pracownik (15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę);
  5. minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - w przypadku osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy - 1750 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, tj. 13,71%; dla osób w pierwszym roku pracy – nie niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia - 1750 zł x 80% minus składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, tj. 13,71%;
  6. kwota wolna od potrąceń:
  • w przypadku potrąceń niealimentacyjnych 100% minimalnego wynagrodzenia,
  • przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi (75% minimalnego wynagrodzenia),
  • w przypadku kar pieniężnych 90% minimalnego wynagrodzenia.
Nowa płaca minimalna bez nowej umowy

Nowe wynagrodzenie za pracę w wysokości co najmniej minimalnego stanie się częścią stosunku pracy każdego pracownika z dniem 1 stycznia 2016 roku bez konieczności dokonywania zmian umowy o pracę.

 e-prawnik.pl

Komentarze: Najniższa krajowa 2016 - ile wynosi?


Dodaj komentarz

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika