Najniższa krajowa 2015 - ile wynosi?

07.01.2015
www.sxc.hu/malloq
(fot. www.sxc.hu/malloq)

Od 1 stycznia 2015 roku najniższa krajowa wynosi 1750 brutto. Płaca minimalna w 2015 wzrosła więc o 70 zł brutto w stosunku do płacy z roku 2014, która wynosiła 1680 zł brutto.

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 daje to kwotę 1344 brutto, w 2015 - 1400 zł brutto).

Zobacz także, ile wyniosła średnia krajowa w 2014 roku.

Ile zyska pracownik?

W 2015 najniższa krajowa netto wyniesie 1286,16 zł, a więc o 48,96 zł więcej niż w 2014. W skali roku zarobki pracownika wzrosną o 587,52 zł. Poniżej zestawienie uwzględniające zarobki osoby, która podejmuje pierwszą pracę.

NAJNIŻSZA KRAJOWA

Okres

Wysokość brutto

Wysokość netto

2014

1680 zł (w pierwszym roku pracy 80% - 1344 zł)

1242,20 zł (w pierwszym roku pracy 80% - 993,76 zł)

2015

1750 zł (w pierwszym roku pracy 80% - 1400 zł)

1286,16 zł (w pierwszym roku pracy 80% - 1028,93 zł)

Co wlicza się do najniższej krajowej?

Należy mieć na uwadze, że przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę trzeba uwzględnić także inne przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia. Należą do nich prowizje i premie, dodatki za staż pracy, funkcyjne oraz za warunki pracy. Wyłączeniu z wynagrodzenia minimalnego podlegają natomiast nagrody jubileuszowe, odprawy z tytułu emerytury lub renty oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Nadal panuje spór co do wyliczania do wynagrodzenia zasadniczego dodatku z tytułu pracy w porze nocnej.

NAJNIŻSZA KRAJOWA

Obejmuje

Nie obejmuje

wynagrodzenie zasadnicze

nagroda jubileuszowa

prowizje i premie

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy

dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

dodatek za pracę w porze nocnej*

* - kwestia sporna

Wzrost kosztów zatrudnienia

Wyższa płaca minimalna to również wyższe koszty całkowite dla pracodawcy. W 2015 roku wzrosną one o 84,53 zł, czyli w skali roku pracodawca poniesie koszty wyższe o 1014,36 zł na jednego pracownika. Poniżej szczegółowe zestawienie.

NAJNIŻSZA KRAJOWA – KOSZTY PRACODAWCY

 

2014

2015

wynagrodzenie brutto

1680 zł

1750 zł

składki ubezpieczeniowe

305,59 zł

318,33 zł

Fundusz Pracy i Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

 

42,84 zł

 

44,36 zł

łącznie

2028,43 zł

2112,96 zł

Zwiększenie wynagrodzenia minimalnego wpływa na na świadczenia należne pracownikowi z tytułu oraz inne czynniki. m.in.:

  1. dodatek za pracę w porze nocnej (20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę);
  2. minimalna wysokości wynagrodzenia za czas przestoju w prac (100% minimalnego wynagrodzenia za pracę);
  3. wysokość odszkodowania, którego może dochodzić pracownik z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu lub mobbingu (100% minimalnego wynagrodzenia za pracę);
  4. maksymalna wysokości odprawy z tytułu zwolnienia grupowego bądź zwolnienia indywidualnego wyłącznie z przyczyn nie leżących po stronie pracownik (15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę);
  5. minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - w przypadku osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy - 1750 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, tj. 13,71%; dla osób w pierwszym roku pracy – nie niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia - 1750 zł x 80% minus składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, tj. 13,71%;
  6. kwota wolna od potrąceń:
  • w przypadku potrąceń niealimentacyjnych 100% minimalnego wynagrodzenia,
  • przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi (75% minimalnego wynagrodzenia),
  • w przypadku kar pieniężnych 90% minimalnego wynagrodzenia.
Nowa płaca minimalna bez nowej umowy

Nowe wynagrodzenie za pracę w wysokości co najmniej minimalnego stanie się częścią stosunku pracy każdego pracownika z dniem 1 stycznia 2015 roku bez konieczności dokonywania zmian umowy o pracę.

 e-prawnik.pl

Komentarze: Najniższa krajowa 2015 - ile wynosi?


Dodaj komentarz