Najniższa krajowa 2014 - ile wynosi?

03.02.2014
www.sxc.hu/malloq
(fot. www.sxc.hu/malloq)

Od 1 stycznia 2014 roku najniższa krajowa wynosi 1680 brutto. Płaca minimalna w 2014 wzrosła o 80 zł brutto w stosunku do płacy z roku 2013, która wynosiła 1600 zł brutto. Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 daje to kwotę 1344 brutto).

[11.06.2014 - jest już znana stawka najniższej krajowej na 2015 rok]

NAJNIŻSZA KRAJOWA

 

 

Okres

Wysokość brutto

Wysokość netto

2013

1600 zł (w pierwszym roku pracy 80% - 1280 zł)

1181,38 zł (w pierwszym roku pracy 80% - 945,10 zł)

2014

1680 zł (w pierwszym roku pracy 80% - 1344 zł)

1242,20 zł (w pierwszym roku pracy 80% - 993,76 zł)

Należy mieć na uwadze, że przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę należy uwzględnić także inne przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia. Należą do nich inne poza wynagrodzeniem zasadniczym składniki wynagrodzenia, jak prowizje i premie, dodatki za staż pracy, funkcyjne oraz za warunki pracy. Wyłączeniu z wynagrodzenia minimalnego podlegają nagrody jubileuszowe, odprawy z tytułu emerytury lub renty oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Nadal panuje spór co do wyliczania do wynagrodzenia zasadniczego dodatku z tytułu pracy w porze nocnej.

NAJNIŻSZA KRAJOWA

Obejmuje

Nie obejmuje

wynagrodzenie zasadnicze

nagroda jubileuszowa

prowizje i premie

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy

dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

dodatek za pracę w porze nocnej*

* - kwestia sporna

Wyższa płaca minimalna to również wyższe koszty całkowite dla pracodawcy.

NAJNIŻSZA KRAJOWA – KOSZTY PRACODAWCY

 

2013

2014

wynagrodzenie brutto

1600 zł

1680 zł

składki ubezpieczeniowe

291,04 zł

305,59 zł

Fundusz Pracy i Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

 

40,80 zł

 

42,84 zł

łącznie

1 931,84 zł

2028,43 zł

Zwiększenie wynagrodzenia minimalnego wpływa na na świadczenia należne pracownikowi z tytułu oraz inne czynniki. m.in.:

  1. dodatek za pracę w porze nocnej (20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę);
  2. minimalna wysokości wynagrodzenia za czas przestoju w prac (100% minimalnego wynagrodzenia za pracę);
  3. wysokość odszkodowania, którego może dochodzić pracownik z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu lub mobbingu (100% minimalnego wynagrodzenia za pracę);
  4. maksymalna wysokości odprawy z tytułu zwolnienia grupowego bądź zwolnienia indywidualnego wyłącznie z przyczyn nie leżących po stronie pracownik (15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę);
  5. minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - w przypadku osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy - 1680 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, tj. 13,71%; dla osób w pierwszym roku pracy – nie niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia - 1600 zł x 80% minus składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, tj. 13,71%;
  6. kwota wolna od potrąceń:
  • w przypadku potrąceń niealimentacyjnych 100% minimalnego wynagrodzenia,
  • przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi (75% minimalnego wynagrodzenia),
  • w przypadku kar pieniężnych 90% minimalnego wynagrodzenia.

Nowe wynagrodzenie za pracę w wysokości co najmniej minimalnego stało się częścią stosunku pracy każdego pracownika z dniem 1 stycznia 2014 roku bez konieczności dokonywania zmian umowy o pracę.

 e-prawnik.pl

Komentarze: Najniższa krajowa 2014 - ile wynosi?


Dodaj komentarz