Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Porządkowanie zarządzania mieniem państwowym

04.12.2018
FreeImages.com
(fot. FreeImages.com)

Projekt, przygotowany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wprowadza nowe rozwiązania oraz korektę niektórych przepisów związanych  z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym, którą wprowadzono 1 stycznia 2017 r.

Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw?

W rządowym projekcie m.in. zmodyfikowano kompetencje i zadania prezesa Rady Ministrów, wynikające z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

  • rozszerzono zakres spraw, w których premier zatwierdza – w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa – instrukcje do głosowania sporządzone przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną;
  • rozszerzono kompetencję szefa rządu do koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz kompetencję polegającą na dążeniu do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa;
  • premierowi przyznano ogólną kompetencję do nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa;
  • szefowi rządu umożliwiono żądanie przekazania informacji dotyczących wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa od wszystkich organów lub podmiotów, które wykonują prawa z akcji Skarbu Państwa.

Ponadto rządowa propozycja zakłada skorygowanie mechanizmu przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. Przekazanie to będzie następowało w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów określającym wykaz spółek, w których uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa wykonują inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym także jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz określono zakres przekazanych uprawnień.

W celu zapewnienia źródła finansowania zadania szefa rządu, polegającego na nabywaniu i obejmowaniu akcji lub udziałów spółek, projekt przewiduje utworzenie nowego państwowego funduszu celowego – Funduszu Inwestycji Kapitałowych.

Zaproponowano też zmianę przepisów dotyczących wymogów, jakie muszą spełniać osoby wskazane na członka organu nadzorczego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną, oraz przepisów dotyczących Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (osoby wybrane do organu nadzorczego przez rolników lub rybaków zostaną objęte takimi samymi wymogami, co osoby wybrane na członka organu nadzorczego przez pracowników).

Poza tym w projekcie:

  • wskazano, że zbyciu mogą podlegać prawa wynikające z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych;
  • wprowadzono zmiany dotyczące definicji oraz siatki pojęciowej stosowanej w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Zgodnie z projektem, nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. 

Komentarze: Porządkowanie zarządzania mieniem państwowym


Dodaj komentarz

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika